Micro concurs


BASES


BASES 2023-2024
BASES EN CATALÀ:

La Biblioteca Pública Municipal  Esteve Paluzie  de l’Ajuntament de Barberà del Vallès convoca la XIII edició del Concurs de Microrelats “Microconcurs La Microbiblioteca”, amb l’objectiu de promoure la creativitat literària i fomentar la difusió del gènere del microrelat, que es regula per les següents bases:1. El concurs es desenvoluparà entre el mesos d’octubre de 2023 i maig de 2024. Cada mes es seleccionarà un microrelat guanyador de cada categoria que passaran a ser finalistes de la final absoluta. Només es pot presentar un microrelat diferent per a cadascuna de les convocatòries mensuals i un per cada categoria  (català i castellà). El mateix microrelat no es pot presentar en ambdós idiomes.
Les persones participants han de tenir, en el moment de participar en aquest concurs, els 18 anys complerts.2. El microrelat ha de ser original i inèdit (és a dir, que no hagi guanyat cap premi ni hagi estat publicat ni difós en qualsevol mitjà amb anterioritat als veredictes mensuals), escrit en català o castellà, segons la categoria en la qual es presenti, i que no excedeixi dels 1.200 caràcters amb  espais i títol inclosos (les citacions literàries  entre títol i text s'exclouen del còmput de caràcters sempre i quan no excedeixin l'extensió habitual a criteri del jurat).
2.1 Els microrelats participants en anteriors edicions del concurs o anteriors convocatòries mensuals  del concurs en curs no seran admesos de nou.
2.2 Com a norma general no s'admetran microrelats il·lustrats, deixant a criteri de l'organització l'admissió particular dels textos presentats.3. Els microrelats es podran presentar a les següents categories:
3.1 Categoria general de microrelat escrit en català.
3.2 Categoria general de microrelat escrit en castellà.4. Les obres s’han d’enviar per correu electrònic amb l’assumpte “XIII Microconcurs” a l’adreça  microconcursbarbera@gmail.com
El text, que ha de portar títol, s’ha d’incloure en el cos del missatge (no com un document adjunt) i al final han de constar les dades personals (nom i cognoms, direcció postal, localitat, data de naixement i Document Nacional d’Identitat {DNI, CNI, passaport o similar} o número del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona) i un telèfon de contacte.
Es podran signar les obres amb pseudònim o presentar microrelats corals (autoria de més d'una persona) sempre i quan s’incloguin les dades personals per a coneixement de l’organització del concurs.
Els microrelats es podran presentar en cada convocatòria mensual des del dia 1 des de les 00.00h fins l'últim dia (segons el mes) a les 23.59h, en GTM+1.

També es pot enviar per correu postal certificat a:
Biblioteca Esteve Paluzie (Concurs Microrelats)
Plaça Constitució s/n
08210 Barberà del Vallès (Barcelona).
Es tindrà en compte la data de registre a l’oficina postal.
No fa falta adjuntar plica.

I també es pot dipositar, en sobre tancat, a la bústia de suggeriments ubicada a la mateixa Biblioteca  en horari d’obertura al públic:
Matins: de dimarts a dissabte de 10:00 a 14:00 hores.
Tardes: de dilluns a divendres de 15:30 a 20:00 hores.
(Consultar festius, horari d'estiu i dies de tancament excepcionals)
Es notificarà la recepció del/s microrelat/s participants via telemàtica sempre que sigui possible.
5. Tots els textos seleccionats s’editaran en el blog www.lamicrobiblioteca.com i en un volum col·lectiu en format llibre (edició no venal); aquest últim coincidint amb el lliurament de premis i la presentació de la següent temporada d’activitats de La Microbiblioteca, el setembre o octubre de 2023. Per aquest motiu la Biblioteca es reserva el dret de reproducció i difusió de tots els microrelats participants, encara que no hagin estat seleccionats, així com els microrelats produïts en el marc dels tallers literaris impartits en la mateixa Biblioteca, en els seus mitjans corporatius i en aquells que cregui adients  sense vulnerar els drets exclusius dels autors/es.
5.1-La inscripció dels treballs presentats en el Registre de la Propietat Intel·lectual (o organisme similar del país de residència del/la participant) és responsabilitat de l’autor/a, així com els efectes de la seva no inscripció davant de tercers, des del moment de la presentació de l’obra al concurs.
5.2-Els microrelats participants NO ES PODRAN RETIRAR un cop es publiqui el veredicte mensual i/o final. Pel que respecta als textos seleccionats (guanyadors o finalistes de les convocatòries mensuals) això comporta la seva publicació i per tant perden la condició d'inèdits.6. El jurat que seleccionarà els microrelats guanyadors de cada convocatòria mensual estarà format per la Directora i  un/a tècnic/a especialista de la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès i per un/a director/a de biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Diputació de Barcelona i/o del Servei de Biblioteques Públiques de la Generalitat de Catalunya, que s’alternaran en les successives vuit convocatòries del concurs.
Un/a tècnic/a especialista de la Biblioteca Esteve Paluzie actuarà com a secretari/secretària del concurs sense veu ni vot.
El veredicte de cada mes es farà públic el segon dijous (no festiu) del mes següent de cada convocatòria mensual en el blog www.lamicrobiblioteca.blogspot.es i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barberà del Vallès  www.bdv.cat.7. Els jurats que dictaminaran els guanyadors absoluts de cada categoria, de l’edició anual del premi, entre els microrelats guanyadors de cada convocatòria mensual  de la XIII edició estaran formats per:


Categoria en català:

Tres persones reconegudes en l'àmbit literari en llengua catalana. Per la present edició es proposarà la participació de l'escriptora i traductora Carlota Gurt i Daví, l'escriptora i docent Elisenda Solsona Margarit i l'escriptor i docent Joan Pinyol i Colom.Categoria en castellà:

Tres persones reconegudes en l'àmbit literari en llengua castellana. Per a la present edició és proposarà la participació de l'escriptora i periodista Cristina Fernández Cubas, l'escriptor i director de la revista Quimera Ginés S. Cutillas i l'escriptor Andrés Neuman.
Tant en la categoria en català, com en castellà, una/a tècnic/a especialista de la Biblioteca Esteve Paluzie actuarà com a secretari/secretària del concurs sense veu ni vot.

El veredicte final es farà públic el dijous 27 de juny de 2024 en el blog www.lamicrobiblioteca.blogspot.es  i a la pàgina web de l’Ajuntament de Barberà del Vallès  www.bdv.cat.
En tots els casos els autors/es  finalistes i guanyadors/es han d’estar disposats a ser entrevistats.8. Premis:
8.1 Les persones guanyadores de cada convocatòria mensual  de cada categoria rebran un premi d’un val regal en llibres valorat en 100€ (en el cas d’impossibilitat de recollir-lo, un lot de llibres pel mateix import que es farà arribar al domicili de la persona guanyadora)
8.2 Les persones guanyadores de la final absoluta de cada categoria rebran un premi de 3000, 00€ (amb les retencions corresponents per llei). Si les persones són residents en territori en territori de la UE, AELC, Andorra i Regne Unit, hauran de recollir el premi de forma presencial el dia del lliurament. L’organització no es farà càrrec de cap despesa de transport o desplaçament.
El premi absolut no és acumulable al premi de la convocatòria mensual guanyadora.9. Els jurats poden declarar desertes tant les convocatòries mensuals com final si consideren que cap de les obres presentades tenen suficient qualitat.
El jurats que dictaminaran els guanyadors absoluts poden declarar microrelats guanyadors ex-aequo (en aquest cas es compartirien a parts iguals els imports de les dotacions en premis).10. Es consideren incompatibilitats per a participar en el concurs:
10.1-Tenir un parentiu de fins a segon grau amb alguna de les persones treballadores de la Biblioteca Pública Municipal Esteve Paluzie de Barberà del Vallès.
10.2- Les persones treballadores fixes, interines i eventuals de la plantilla de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
10.3-Qualsevol persona i/o treballador d'una empresa amb relacions pecuniàries amb la Biblioteca Esteve Paluzie que se’n derivin de la venda i oferta directa de béns i serveis gestionats pel personal de l’equipament.
10.4-Persones integrants dels jurats mensuals i anual del concurs i els seus parents fins a segon grau de parentiu.
10.5-Qualsevol persona inhabilitada judicialment amb sentència ferma per a rebre premis en metàl·lic o en espècie de l'administració pública.
10.6-Els càrrecs electes de l'Ajuntament de Barberà del Vallès i la Diputació de Barcelona.11. Es crearà una comissió organitzadora del concurs, amb els objectius de fer el seguiment del mateix, vetllar pel compliment d’aquestes bases i resoldre aspectes no previstos en les mateixes. Aquesta Comissió Organitzadora (CO en endavant) del Microconcurs estarà formada per:
-El Regidor delegat en matèria de cultura de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
-El/la Cap de la Secció de Cultura de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
-El/la Director/a de la Biblioteca Pública Municipal  Esteve Paluzie.
-El/la tècnic/a especialista designat a tal efecte de la Biblioteca Esteve Paluzie.
11.1-.Qualsevol aspecte no previst a les bases serà resolt per la CO realitzant una interpretació de les bases atenent a l’esperit i els objectius del premi.
11.2- La CO es reserva la possibilitat de modificar les bases per causes justificades motivant-ne la resolució.12-Les dades personals facilitades per les persones participants podran ser incorporades a fitxers sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb domicili a l’Avinguda de la Generalitat 70, amb la finalitat de gestionar la participació al concurs així com realitzar trameses de difusió cultural de les activitats de la Biblioteca Esteve Paluzie.
Podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (LOPD 15/1999, de 13 de desembre) dirigint una comunicació via correu electrònic a: b.barberav.ep@diba.cat13. La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.


BASES EN CASTELLANO:

La Biblioteca Pública Municipal Esteve Paluzie  del Ayuntamiento de Barberà del Vallès convocan la XIII edición del Concurso de Microrrelatos “Microconcurso La Microbiblioteca”, con el objetivo de promover la creatividad literaria y fomentar la difusión del género del microrrelato, que se regula por las siguientes bases:
1. El concurso se desarrollará entre los meses de octubre de 2023 y mayo de 2024. Cada mes se seleccionará un microrrelato ganador de cada categoría que pasarán a ser finalistas de la final absoluta. Sólo se  puede presentar un microrrelato distinto en cada convocatoria mensual y uno por categoría (catalán y castellano). El mismo microrrelato no se puede presentar en los dos idiomas.

Las personas participantes, en el momento de participar en este concurso, deberán tener los 18 años cumplidos.
2. El microrrelato debe ser original e inédito (por inédito se entiende que no haya ganado ningún premio ni se haya difundido en ningún medio con anterioridad a los veredictos mensuales), escrito en catalán o castellano, según la categoría en la que se presente, y que no exceda de los 1.200 caracteres con  espacios y título incluidos (las citaciones literarias entre título y texto se excluyen del cómputo de caracteres  siempre y cuando no excedan de la extensión habitual a criterio del jurado).
2.1 Los microrrelatos participantes en anteriores ediciones del concurso o anteriores convocatorias mensuales  del concurso en curso no serán admitidos de nuevo.
2.2 Como norma general no se admitirán microrrelatos ilustrados, dejando a criterio de la organización la admisión particular de los textos presentados.3. Los microrrelatos se podrán presentar a las siguientes categorías:
3.1 Categoría general de microrrelato escrito en catalán.
3.2 Categoría general de microrrelato escrito en castellano.4. Las obras se enviarán por correo electrónico con el asunto XIII Microconcurso” a  la dirección microconcursbarbera@gmail.com
El texto, que debe incluir título, debe redactarse en el cuerpo del mensaje (no como un documento adjunto) y al final deben constar los datos personales (nombre y apellidos, dirección postal, localidad, fecha de nacimiento y Documento Nacional de Identidad {DNI, CI, CURP, CC, TI, pasaporte o similar} o número del carnet de usuario de la Red de Bibliotecas Municipales de la Diputación de Barcelona) y un teléfono de contacto.
Se podrán firmar las obras con seudónimo  o presentar microrrelatos corales (autoría de más de una persona) con la obligatoriedad de la inclusión de los datos personales para el conocimiento de estos por la organización del concurso.

Los microrrelatos se pueden presentar a cada convocatoria mensual desde el día 1 desde las 00.00h hasta el último día (según el mes) a las 23.59h, en GTM+1.


También se pueden enviar por correo postal certificado a:
Biblioteca Esteve Paluzie (Concurso Microrrelatos)
Plaza Constitución s/n
08210 Barberà del Vallès (Barcelona).
Se tendrá en cuenta la fecha de registro en la oficina postal.
No es necesario adjuntar plica.

Y también se pueden depositar, en sobre cerrado, en el buzón de sugerencias ubicado en la misma Biblioteca en horario de apertura al público:
Mañanas: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas.
Tardes: de lunes a viernes de 15:30 a 20:00 horas.
(Consultar festivos, horario de verano y días de cierre excepcionales)

Solamente se notificará la recepción del o los microrrelatos participantes vía telemática siempre que sea posible.
5. Todos los textos seleccionados se editarán en el blog www.lamicrobiblioteca.com y en un volumen colectivo (edición no venal), este último coincidiendo con la entrega de premios y la presentación de la siguiente temporada de actividades de La Microbiblioteca, durante septiembre u octubre de 2023. Por este motivo la Biblioteca se reserva el derecho de reproducción y difusión de todos los microrrelatos enviados, incluso los no seleccionados, así como los microrrelatos producidos en el marco de los talleres literarios impartidos en la misma, en sus medios corporativos y en aquellos que crea convenientes sin vulnerar los derechos exclusivos de los autores/as.
5.1-La inscripción de los trabajos  presentados en el Registro de la Propiedad Intelectual (u organismo similar del país de residencia del/la participante) es responsabilidad del autor/a, así como los efectos de su no inscripción delante de terceros, desde el momento de la presentación de la obra al concurso.
5.2-Los microrrelatos participantes NO SE PODRÁN RETIRAR una vez se publique el veredicto mensual y/o final. Por lo que respeta a los textos seleccionados (ganadores o finalistas de las convocatorias mensuales) esto conlleva su publicación y por tanto pierden la condición de inéditos.6. El jurado que seleccionará los microrrelatos ganadores de cada convocatoria mensual estará formado por la Directora y un/a técnico/a especialista de la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès y por una director/a de la Red de Bibliotecas Públicas de la Diputación de Barcelona y/o del Servicio de Bibliotecas Públicas de la Generalitat de Catalunya, que se alternaran en las sucesivas convocatorias del concurso.
Un/a técnico/a especialista de la Biblioteca Esteve Paluzie actuará como secretario/a del concurso sin voz ni voto
El veredicto de cada mes se hará público el segundo jueves (no festivo) del mes siguiente a cada convocatoria mensual en el blog www.lamicrobiblioteca.blogspot.es y en la página web del Ayuntamiento de Barberà del Vallès  www.bdv.es.7. Los jurados que dictaminarán los ganadores absolutos de cada categoría entre los microrrelatos ganadores de cada convocatoria mensual de la XIII edición estarán constituidos por:Categoría en catalán:

Tres personas reconocidas en el ámbito literario en lengua catalana. En la presente edición se propondrá la participación de la escritora y traductora Carlota Gurt i Daví, la escritora y docente Elisenda Solsona Margarit y el escritor y docente Joan Pinyol i Colom.

Categoría en castellano:

Tres personas reconocidas en el ámbito literario en lengua castellana. En la presente edición se propondrá la participación de la escritora y periodista Cristina Fernández Cubas, el escritor y director de la revista Quimera Ginés S. Cutillas y el escritor Andrés Neuman.
En las dos categorías un/a  técnico/a especialista de la Biblioteca Esteve Paluzie actuará como secretario/a  del concurso sin voz ni voto.El veredicto final se hará público el jueves 27 de junio de 2024 en el blog www.lamicrobiblioteca.blogspot.es  y en la página web del Ayuntamiento de Barberà del Vallès  www.bdv.es.

En todo caso los autores/as ganadores y finalistas deberán estar dispuestos a ser entrevistados.
8. Premios:
8.1 Las persones ganadoras de cada convocatoria mensual de cada categoría recibirán un premio de un cheque regalo en libros valorado en 100€ (en el caso de imposibilidad de recogerlo,  un lote de libros por el mismo importe que se hará llegar al domicilio de la persona ganadora)
8.2 Las persones ganadoras de la final absoluta de cada categoría recibirán un premio de 3000,00€ (con las retenciones  que correspondan por ley). Si las personas son residentes en territorio de la UE, AELC, Andorra y Reino Unido, deberán recoger el premio de forma presencial el día de la entrega. La organización no se hace cargo de ningún coste en transporte o desplazamiento. 
El premio absoluto no es acumulable al premio mensual de la convocatoria ganadora.
9. Los jurados  pueden declarar desiertas la convocatorias mensuales como la final si consideran que ninguna de las obras presentadas tienen suficiente calidad.
Los jurados que dictaminarán los ganadores absolutos pueden declarar microrrelatos ganadores ex-aequo (en este caso se compartirían los importes a partes iguales de la dotación en premios).10. Se consideran incompatibilidades para participar en el concurso:

10.1-Tener parentesco hasta segundo grado con alguna de las personas trabajadoras de la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès.
10.1-Las personas trabajadoras fijas, interinas y eventuales de la plantilla del Ayuntamiento de Barberà del Vallès.
10.3-Cualquier persona y/o trabajador/a de una empresa con relaciones pecuniarias con la Biblioteca Esteve Paluzie que se deriven de la venta y oferta directa de bienes y servicios gestionados por el personal del equipamiento.
10.4-Personas integrantes de los jurados mensuales y anual del concurso y sus parientes hasta segundo grado de parentesco.
10.5-Cualquier persona inhabilitada judicialmente por sentencia firme para recibir premios en metálico o en especie de la administración pública.
10.6-Los cargos electos del Ayuntamiento de Barberà del Vallès y de la Diputación de Barcelona.11. Se creará una comisión organizadora del concurso, con los objetivos de realizar el seguimiento del mismo, velar por el cumplimiento de estas bases y resolver aspectos no previstos en las mismas. Esta Comisión Organizadora (CO en adelante) del Microconcurso estará formada por:
-El Regidor delegado en materia de cultura del Ayuntamiento de Barberà del Vallès.
-El/la Jefe de la Sección de Cultura del  Ayuntamiento de Barberà del Vallès.
-El/la Director/a de la Biblioteca Pública Municipal  Esteve Paluzie.
-El/la técnico/a especialista designado/a a tal efecto de la Biblioteca Esteve Paluzie.
11.1-. Cualquier aspecto no previsto en las bases será resuelto por la CO realizando una interpretación de las bases ateniendo al espíritu y los objetivos del premio.
11.2- La CO se reserva la posibilidad de modificar las bases por causas justificadas motivado la resolución.12-Los datos personales facilitados por las personas participantes podrán ser incorporadas a ficheros bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Barberà del Vallès, con domicilio en la Avinguda de la Generalitat 70, con la finalidad de gestionar la participación en el concurso así como realizar envíos de difusión cultural de las actividades de la Biblioteca Esteve Paluzie.
Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (LOPD 15/1999, de 13 de diciembre) dirigiendo una comunicación vía correo electrónico a: b.barberav.ep@diba.cat13. La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases.